TŁU­MA­CZE­NIA PI­SEM­NE.
Tłu­ma­cze­nie przy­się­głe. Wszel­kie­go ro­dza­ju do­ku­men­ty (u­mo­wy, dy­plo­my, pi­sma urzę­do­we, do­wo­dy re­jes­tra­cyj­ne, etc.) wy­ma­ga­ne do przed­sta­wie­nia or­ga­nom lub oso­bom trze­cim. 1 stro­na roz­li­cze­nio­wa tłu­ma­cze­nia przy­się­głe­go to 1125 zna­ków tłu­ma­czo­ne­go do­ku­men­tu, wli­cza­jąc po­je­dyn­cze spa­cje.Tłu­ma­cze­nie zwy­kłe: wszel­kie tek­sty lub do­ku­men­ty, któ­re ma­ją być wy­ko­rzy­sta­ne na uży­tek wła­sny. 1 stro­na roz­li­cze­nio­wa tłu­ma­cze­nia zwy­kłe­go to 1600 zna­ków, wli­cza­jąc po­je­dyn­cze spa­cje. Tłu­ma­cze­nie zwy­kłe o­bej­mu­je np. list, no­tat­kę, e-ma­il, ofer­tę han­dlo­wą, stro­nę in­ter­ne­to­wą.

Copyright © 2010 tłumaczenia-jarocin