TŁU­MA­CZE­NIA UST­NE.
Tłu­ma­cze­nie ust­ne kon­se­ku­tyw­ne: za­wsze gdy jest wy­ma­ga­na obec­ność tłu­ma­cza. Tłu­ma­cze­nia ust­ne to np. roz­mo­wy biz­ne­so­we, za­war­cie związ­ku mał­żeń­stwa. Tłu­macz naj­pierw wy­słu­chu­je frag­men­tu tek­stu mów­cy, po czym na­stę­pu­je tłu­ma­cze­nie.


Tłu­ma­cze­nie ust­ne sy­mul­ta­nicz­ne: pod­czas tego typu tłu­ma­cze­nia w jed­nym cza­sie mó­wią za­rów­no tłu­macz jak i mów­ca. Z ta­kim ty­pem tłu­ma­czeń mamy do czy­nie­nia pod­czas mię­dzy­na­ro­do­wych spo­tkań, wy­kła­dów, kon­fe­ren­cji itp. Od­mia­ny tłu­ma­czeń sy­mul­ta­nicz­nych to tłu­ma­cze­nia ka­bi­no­we lub szep­ta­ne.

Copyright © 2010 tłumaczenia-jarocin