TŁU­MA­CZE­NIA SPE­CJA­LI­STYCZ­NE. To je­­den z naj­ba­r­dziej od­po­­wie­­dzia­l­nych i tru­d­nych ele­­me­n­tów na­­szej pra­­cy. Wy­ma­ga­ją one od tłu­ma­cza nie tyl­ko bie­głej zna­jo­mo­ści ję­zy­ka, ale przede wszyst­kim zna­jo­mo­ści fa­cho­wej ter­mi­no­lo­gii, a tak­że od­po­wied­nie­go wy­kształ­ce­nia i kwa­li­fi­ka­cji.


Tłumaczymy teksty: prawne, ekonomiczne, finansowe – ekspertyzy i opinie, umowy, raporty, sprawozdania finansowe, techniczne - instrukcje obsługi, projekty, katalogi, książki serwisowe; marketingowe i reklamowe – foldery, prezentacje, opisy produktów; han­dlo­we – oferty handlowe, ko­res­pon­den­cje, spe­cy­fi­kacje produktów i usług.

Copyright © 2010 tłumaczenia-jarocin